รายการคลินิกในฝ่าย สูตินรีเวชศาสตร์
 
Colposcope | Mole clinic  | Oncology | คลื่นเสียงความถี่สูง (U/S) | 
 
ดรุณรักษ์ | ตรวจรักษาสตรีตั้งครรภ์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ | ตรวจหัวใจทารกในครรภ์ (NST) | นรีเวชกรรม | 
 
ฝากครรภ์ | พันธุศาสตร์ | มีบุตรยาก | วัยทอง | 
 
วัยหมดระดู (รายเก่า) | วัยหมดระดู (รายใหม่) | วางแผนครอบครัว | อนามัยเจริญพันธ์ | 
 
ให้คำปรึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ | ให้คำปรึกษาแก่สตรีติดเชื้อ HIV ที่มาวางแผนครอบครัว | ให้คำปรึกษาและสอนผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางเดินปัสสาว | 
แสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในฝ่ายนี้
 
 
คลินิก มีบุตรยาก   

รายละเอียด
ผู้มาปรึกษาในเรื่องต้องมีบุตร หรือผู้ที่ต้องการมาแก้หมัน ไม่มีบริการเลือกเพศบุตร
 
สถานที่ ตึก ภปร. ชั้น 8
วันและเวลาให้บริการ อังคาร,พฤหัสบดี บ่าย
หมายเลขโทรศัพท์
 
ตารางออกตรวจ  
      
 ชื่อ - นามสกุลแพทย์ วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ 
 รศ.นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ อังคาร 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์ อังคาร 07:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ อังคาร 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 ศ.นพ. นเรศร สุขเจริญ พฤหัสบดี 07:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 นพ. พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 พญ. พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ อังคาร 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ อังคาร 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล อังคาร 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์ อังคาร 07:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 รศ.นพ. สมชาย สุวจนภรณ์ อังคาร 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 ศ.นพ. สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 พญ. สุกัญญา ไชยราช พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 พญ. สุรางค์ ตรีรัตนชาติ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
 พ.ต.ท.นพ. เจริญ ทวีผลเจริญ พฤหัสบดี 07:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
ส่งต่อแบบไม่ระบุแพทย์